Nitrianska Lutna

Pozvánka

Vážené kolegyne a kolegovia,
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského Vás srdečne pozýva
na 24. ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2024.
V školskom roku 2023/2024 sa uskutoční v komorných zoskupeniach.

Vyhlasovateľ súťaže: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre
Termín súťaže: 31. máj 2024
Uzávierka prihlášok a zaplatenie účastníckeho poplatku: 22. máj 2024
Súťažný poriadok:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl, ktorí spĺňajú vekové
kategórie, v stanovenom termíne podali prihlášku a zároveň spĺňajú podmienky určené
organizátorom súťaže. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých škôl s
umeleckým zameraním, ani vo forme mimoriadneho štúdia. Školy vysielajú najvýraznejšie talenty na
základe výberu.
Porota a ocenenia:
Členmi odbornej poroty sú pedagógovia konzervatórií a vysokých škôl s hudobným zameraním
a koncertní umelci. Mladší súťažiaci môžu súťažiť vo vyššej vekovej kategórii. Súťažný výkon
porota posudzuje a hodnotí ako celok. Odborná porota udeľuje 1. – 3. miesto v jednotlivých
kategóriách, cenu za interpretáciu skladby slovanského autora, mimoriadne ceny a ceny za obzvlášť
výnimočné výkony. Porota má právo niektorú z cien aj neudeliť.
Súťažné pokyny hudobno-interpretačnej súťaže:
⇒ súťaž je jednokolová
⇒ povinná interpretácia skladby slovanského autora a  charakterovo alebo štýlovo odlišnej
skladby podľa vlastného výberu do určeného časového limitu
⇒ nevyžaduje sa hra naspamäť
⇒ v komornom zoskupení nemôže účinkovať pedagóg
Súťažný repertoár:
1. skladba slovanského autora (povinná skladba)
2. skladba (y) charakterovo alebo štýlovo odlišná (é) (môže byť aj slovanský autor)

Kategórie a minutáž:
O zaradení do kategórie rozhoduje vekový priemer (VP) komorného zoskupenia. Vekový
priemer komorného zoskupenia sa počíta podľa veku narodenia jednotlivých členov. Ak sa do
niektorej kategórie prihlásia menej ako tri komorné zoskupenia, zlúči sa s vyššou kategóriou.
Mladší súťažiaci môžu súťažiť vo vyššej kategórii.

Podľa počtu členov komorného zoskupenia samostatne súťažia:
DUÁ (1.- 4. kategória)
TRIÁ (1.- 4. kategória)
4. – 9. členné KOMORNÉ ZOSKUPENIA (1.- 4. kategória)

I. kategória do 10 rokov /vrátane/ do 5 minút
II. kategória do 12 rokov /vrátane/ do 7 minút
III. kategória do 15 rokov /vrátane/ do 9 minút
IV. kategória nad 15 rokov /vrátane/ do 12 minút

Rozhodujúci je vek v deň súťaže!
Prosíme o dodržiavanie časového limitu v jednotlivých kategóriách, v prípade
prekročenia časového limitu bude súťažný výkon pozastavený.

Organizačné pokyny:
Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho je 15 eur.
Poplatok za každého pedagóga a pozorovateľa je 10 eur.
V prípade neúčasti na súťaži nárok na vrátenie poplatku zaniká.
Poplatky zahŕňajú náklady spojené s organizáciou a priebehom súťaže, vrátane obeda
a malého občerstvenia v deň súťaže. Ostatné náklady ako je cestovné, prípadne ubytovanie si
každý účastník hradí sám alebo vysielajúca organizácia.

Výšku uvedeného poplatku prosíme uhradiť na číslo účtu:
SK54 0900 0000 0050 7166 4886 s variabilným symbolom 9999.
Do poznámky uveďte meno a priezvisko súťažiaceho.

Registrácia na súťaž bude prebiehať online do 22. 5. 2024

Kontakt: 0903 531 743
Začiatok súťaže je stanovený od 8.00 do 9.00 hod. príchodom a prezentáciou účastníkov  v
budove ZUŠ J. Rosinského na Vajanského ul. č. 1 v Nitre.
Harmonogram súťaže bude uverejnený na web stránke www.zusnitra.sk od 27. 5. 2024.
Tešíme sa na Vašu účasť a spoločné umelecké zážitky.

Mgr. Anna Fintová, PhD.
riaditeľka školy

Nitrianka lutna je celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž.
Na Slovensku je ojedinelá jednak svojou tradíciou, zakladateľom z radu
profesionálnych umelcov a tiež cyklickým zameraním na štyri nástrojové
skupiny:
1. sláčikoví nástroje
2. klavír, akordeón, organ
3. drevené a plechové dychoví nástroje , spev
4. komorné zoskupenia
Jej špecifikom je podporiť interpretáciu slovanstva, s ktorými je mesto Nitra
späté

Celoslovenská súťaž Nitrianska lutna nadväzuje na tradíciu súťaže
s rovnomenným názvom, ktorú koncom sedemdesiatych rokov inicioval
hudobný skladateľ Bartolomej Urbanec. Vtedajšia ľudová škola umenia
organizovala uvedenú súťaž s regionálnou pôsobnosťou v spolupráci s Parkom
kultúry a oddychu v Nitre. Jej pôsobenie po viac ako desaťročnom odmlčaní
oživila Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre v máji 2001.

Súťažný poriadok
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl, ktorí
spĺňajú vekové kategórie, v stanovenom termíne podali prihlášku a zároveň
spĺňajú podmienky určené organizátorom súťaže. Súťaž nie je určená riadnym
žiakom konzervatórií a vysokých škôl s umeleckým zameraním, ani vo forme
mimoriadneho štúdia. Školy vysielajú najvýraznejšie talenty na základe výberu.
Porota a ocenenia:
Členmi odbornej poroty sú pedagógovia konzervatórií a vysokých škôl
s hudobným zameraním a koncertní umelci. Mladší súťažiaci môžu súťažiť vo
vyššej vekovej kategórii. V sólovej hre sa vyžaduje hra naspamäť a  súťažný
výkon porota posudzuje a hodnotí ako celok. Odborná porota udeľuje 1. – 3.
miesto v jednotlivých kategóriách, cenu za interpretáciu skladby slovanského
autora, mimoriadne ceny a ceny za obzvlášť výnimočné výkony. Porota má
právo niektorú z cien aj neudeliť. 

Súťažné pokyny hudobno-interpretačnej súťaže:
 súťaž je jednokolová
 povinná interpretácia skladby slovanského autora a  charakterovo alebo
štýlovo odlišnej skladby podľa vlastného výberu do určeného časového
limitu
 vyžaduje sa hra naspamäť
Súťažný repertoár:
1. skladba slovanského autora (povinná skladba)
2.  skladba (y) charakterovo alebo štýlovo odlišná (é) (môže byť aj slovanský

autor)

V školskom roku 2023/2024 sa súťaž uskutoční v zameraní:
– komorná hra

Výsledky: