Nitrianska Lutna

Nitrianka lutna je celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž.
Na Slovensku je ojedinelá jednak svojou tradíciou, zakladateľom z radu
profesionálnych umelcov a tiež cyklickým zameraním na štyri nástrojové
skupiny:
1. sláčikoví nástroje
2. klavír, akordeón, organ
3. drevené a plechové dychoví nástroje , spev
4. komorné zoskupenia
Jej špecifikom je podporiť interpretáciu slovanstva, s ktorými je mesto Nitra
späté

Celoslovenská súťaž Nitrianska lutna nadväzuje na tradíciu súťaže
s rovnomenným názvom, ktorú koncom sedemdesiatych rokov inicioval
hudobný skladateľ Bartolomej Urbanec. Vtedajšia ľudová škola umenia
organizovala uvedenú súťaž s regionálnou pôsobnosťou v spolupráci s Parkom
kultúry a oddychu v Nitre. Jej pôsobenie po viac ako desaťročnom odmlčaní
oživila Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre v máji 2001.

Súťažný poriadok
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl, ktorí
spĺňajú vekové kategórie, v stanovenom termíne podali prihlášku a zároveň
spĺňajú podmienky určené organizátorom súťaže. Súťaž nie je určená riadnym
žiakom konzervatórií a vysokých škôl s umeleckým zameraním, ani vo forme
mimoriadneho štúdia. Školy vysielajú najvýraznejšie talenty na základe výberu.
Porota a ocenenia:
Členmi odbornej poroty sú pedagógovia konzervatórií a vysokých škôl
s hudobným zameraním a koncertní umelci. Mladší súťažiaci môžu súťažiť vo
vyššej vekovej kategórii. V sólovej hre sa vyžaduje hra naspamäť a  súťažný
výkon porota posudzuje a hodnotí ako celok. Odborná porota udeľuje 1. – 3.
miesto v jednotlivých kategóriách, cenu za interpretáciu skladby slovanského
autora, mimoriadne ceny a ceny za obzvlášť výnimočné výkony. Porota má
právo niektorú z cien aj neudeliť. 

Súťažné pokyny hudobno-interpretačnej súťaže:
 súťaž je jednokolová
 povinná interpretácia skladby slovanského autora a  charakterovo alebo
štýlovo odlišnej skladby podľa vlastného výberu do určeného časového
limitu
 vyžaduje sa hra naspamäť
Súťažný repertoár:
1. skladba slovanského autora (povinná skladba)
2.  skladba (y) charakterovo alebo štýlovo odlišná (é) (môže byť aj slovanský

autor)

V školskom roku 2023/2024 sa súťaž uskutoční v zameraní:
– komorná hra

Výsledky: