Literárno-dramatický odbor je orientovaný na komplexnú dramatickú tvorivosť, ktorá v sebe zahŕňa dramatické činnosti, techniku pohybu, prednesu, reči, improvizáciu, prácu s rekvizitou a bábkou, hlasového a hudobno-rytmického prejavu. Žiaci sa podieľajú na výbere námetov, ich spracovaní, tvorbe scénografie a dramaturgie, obohacujú svoje štúdium o vlastnú tvorbu, či režisérsku prácu.